Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Regulamin

Regulamin korzystania z Forum Total Immersion


Definicje

1. Administrator ? AIR PM Bartosz Hoński z siedzibą w Warszawie, ul. Magellana 1/19, 02-777 Warszawa,

2. Hasło - ciąg znaków, zdefiniowany przez Użytkownika i znany wyłącznie Użytkownikowi, za pomocą którego zyskuje on dostęp do Konta;

3. Serwis ? serwis internetowy Forum Total Immersion występujący pod adresem internetowym http://warsztatykraula/forum , świadczący usługi Użytkownikom zgodnie z zapisami Regulaminu,

4. Użytkownik - Osoba, która wyrazi chęć uczestnictwa w Serwisie poprzez założenie Konta i akceptację warunków Regulaminu,

5. Osoba ? osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej,

6. Konto ? przestrzeń udostępniona przez Administratora Użytkownikowi, przez którą dokonuje on wprowadzania oraz zarządzania danymi oraz korzysta z usług świadczonych przez Administratora,

8. Regulamin ? niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Serwisu,

9. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, zgodnie z warunkami Regulaminu, polegająca na założeniu Konta i akceptacji Regulaminu,

 

Zasady korzystania

1. Przy korzystaniu z usług Serwisu Użytkownik nie może dokonywać czynności stanowiących naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

  1. popełniać przestępstw i wykroczeń,
  2. umieszczać treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste osób trzecich lub Administratora lub obrażających godność innych osób,
  3. nawoływać lub podżegać do popełniania przestępstw lub wykroczeń,
  4. nękać inne osoby w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego poprzez wielokrotne wysyłanie niechcianej korespondencji i inne naruszenie ich prawa do prywatności,
  5. wysyłać niezamówionej korespondencji reklamowej lub promocyjnej (spamu), przy czym zachowanie takie stanowi również wykorzystywanie kont Użytkowników Serwisu do wielokrotnego przekazywania tej samej lub podobnej co do treści informacji, adresowanych do tej samej osoby lub grupy osób z wielu kont Użytkowników niezależnie od treści takich informacji oraz celu ich przesyłania,
  6. naruszać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek cudzych praw, w szczególności praw własności intelektualnej, w tym również wykorzystywać jakiekolwiek treści i elementy Serwisu bez zgody Administratora.

2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Administrator zastrzega, że w przypadku założenia większej ilości Kont przez tego samego Użytkownika mogą zostać one usunięte przez Administratora bez uprzedniego zawiadomienia. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować lub modyfikować w sposób niepożądany przez Administratora, działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

4. Zawierając Umowę Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

  1. przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  4. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

6. W przypadku nie zastosowania się do ww zasad Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konto Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

Idź do kategorii

Wygenerowano w 0.22 sekundy

Polecamy

treneria.plKlub biegowo-triatlonowyCiekava - restauracja i kawiarnia na KabatachBest Divers

oktiwa.pl

Copyright © warsztatykraula.pl 2018

Template by Templates for Joomla

warsztatykraula.pl
warsztatykraula.pl